UA-108782417-1

Handlingsplan 2017

Venneforeningens virke skal være styrt av venneforeningens formålsparagraf der det blant annet heter "Homborsund fyrs venner har som overordnet formål å bidra til at Homborsund fyrstasjon skal bevares som en levende del av kystkulturen med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten". Handlingsplanens punkter skal understøtte dette arbeidet, og punktene under er satt opp i en prioritert rekkefølge. Venneforeningens aktivitet må ikke komme i konflikt med punktene 1 og 2. Handlingsplanen skal være et levende dokument som skal endres i takt med de behov som oppstår og med kapasitet til å gjennomføre tiltak.

1 UTLEIE

Venneforeningen skal videreføre arbeidet som 'Fyrstyret for Homborsund fyr' har stått for, vedrørende utleie av de delene av fyret til allmenheten som offentligheten etter avtale med Kystverket skal ha adgang til. Arbeidet skal drives etter de samme prinsipper som Fyrstyret har drevet etter.

1.1 UTLEIE - TILKNYTTEDE AKTIVITETER

 • Avklaring med sikte på å overta forholdet Fyrstyret har hatt med Grimstad kommune om drift av fyret.
 • Organisere bookingen av fyret utenom "Vertskapssesongen".
 • Organisere "Vertskapssesongen"
 • Skaffe og ta i bruk alternative måter å ta imot betaling på: Betalingsterminal (iZettle) og VIPPS.

2 DUGNAD OG VEDLIKEHOLD

Venneforeningen skal organisere pålagt dugnadsarbeid fra Kystverket.

2.1 DUGNAD OG VEDLIKEHOLD - TILKNYTTEDE AKTIVITETER

 • Lage plan for nødvendig og ønskelig vedlikehold som skal utføres på dugnadene.
 • Planlegge, organisere og gjennomføre to dugnader i samarbeid med lagene og medlemmene i venneforeningen.

3 UTVIDELSER OG FORBEDRINGER

Venneforeningen skal arbeide for ønskelige utvidelser og forbedringer som vil øke allmenhetens tilgjengelighet og bruk av fyret og området rundt. Pr. 2016 gjelder dette spesielt tre forhold:

 • Etablering av flytebrygge for å lette tilgang for større båter som Østerøy og Solrik og for besøkende generelt.
 • Få forbedrede sanitærforhold.
 • Forbedre enden av brygga i indre havn. 

Et viktig element i arbeidet med å øke tilgjengeligheten er å planlegge ut fra prinsipp om universell utforming der det er mulig. Venneforeningen kan i forbindelsene med ulike tiltak samarbeide med en eller flere av foreningene Eide Sognelag, Kystlaget Terje Vigen og I. L. Eidekameratene. Venneforeningen kan fritt også samarbeide med andre parter, samt fritt søke finansiering til slike tiltak der det måtte være mulig.

3.1 UTVIDELSER OG FORBEDRINGER - TILKNYTTEDE AKTIVITETER

 • Arbeidet med flytebrygga er et samarbeid med Kystlaget.
 • Det må lages en helhetlig plan for å arbeidet. Planen må sikre at alle ledd kvalitetssikres og at kostnadene er under kontroll.
 • Det er innkjøpt et 10 meter langt element som ligger ved kystlagets anlegg i Skjeviga. Det er behov for noe arbeid med modifisering av brygga før den monteres.
 • Arbeidet bør gjøres av venneforeningens medlemmer og koordineres med Kystlaget.
 • Det er skaffet tilsagn om støtte på inntil kr. 50 000 for å anskaffe og anlegge flytebrygge.
 • Fullstendig budsjett mangler. Et overslag gir antydninger om pris ligger i området kr. 50.000,- til kr. 100.000,-.
 • Styret foreslår at venneforeningen budsjetterer med kr. 20.000,- i 2017 til finansiering av flytebrygga dersom det blir behov for ytterligere midler.
 • Sanitærforhold: Følge opp mot Kystverket og Grimstad kommune.
 • Brygga i indre havn: Følge opp og prøve å avklare med Kystverket. Arbeidet kan utføres som en del av dugnadsarbeidet.
 • Anskaffe ei rosjekte. Kystlaget Terje Vigen har hatt en av sine rosjekter liggende på fyret for at gjester på fyret kan benytte den. Den har vist seg å ikke være egnet.
 • Styret synes ideen om ei rosjekte på fyret er utmerket og ønsker å se på muligheten for å skaffe en egen og bedre egnet båt til fyret.
 • Forundersøkelser viser at ei Terje Vigen rosjekte vil koste i størrelsesorden kr. 30.000,-. Mast og seil vil koste i størrelsesorden kr. 20.000,-.
 • Andre alternativ er Terhi Saiman til ca. kr. 18.000,-. og SUVI robåt. Disse ligger fra kr. 12.000,- til kr. 18.000,-.
 • Det er forhandlere i Grimstad/Fevik og Kristiansand. Forslag: Styret gis mandat til å utrede og anskaffe ei rosjekte som skal ligge på fyret for inntil kr. 20.000,-.

4 KULTURARRANGEMENTER

Venneforeningen skal legge til rette for ulike kulturarrangement i tilknytning til Homborsund fyr. Dette kan være i regi av venneforeningen eller helt eller delvis i regi av utenforstående.

4.1 KULTURARRANGEMENTER - TILKNYTTEDE AKTIVITETER

Styret vil ikke ta initiativ til spesielle kulturarrangementer, men avvente med utvikling av slike tilbud mens fokus er på oppbygging av medlemsmassen. Initiativ utenfra vil bli vurdert.

5 DRIFT AV VENNEFORENINGEN

Aktiviteten i venneforeningen utover de tre øverste punktene vil i stor grad være avhengig av aktivitet fra medlemmene. Aktivitetene kan være etter initiativ fra og i regi av enkeltmedlemmer eller formelt nedsatte arbeids-/prosjektgrupper.

5.1 DRIFT AV VENNEFORENINGEN - TILKNYTTEDE AKTIVITETER

 • Verving av nye medlemmer. Styret skal lage et informasjonsskriv som presenterer foreningen og oppfordrer folk til å melde seg inn.
 • Informasjonsskrivet formidles til lagene, til kontakter vi har epostadressen til og via sosiale medier og hjemmesiden.
 • Avholde medlemsmøter. Det tas sikte på å avholde to medlemsmøter i 2017, ett på våren og ett på høsten.
 • Dette vil være viktig for å samle medlemmene og presentere foreningen og medlemmene for hverandre.
 • Siden vi nå er i oppstarten og aktiviteten i foreningen avhenger av hva og hvor mye medlemmene ønsker å gjøre, er det viktig å få medlemmene "på banen".
 • Avholde en medlemsfest høsten 2017. Medlemsmøtet på høsten kan gjerne gå over i en fest!
 • Avholde generalforsamling: Det skal avholdes generalforsamling i henhold til vedtektene innen utgangen av mars 2018.
 • Avholde styremøte: Det skal avholdes minst tre styremøter vår og høst.

5.2 DRIFT AV VENNEFORENINGEN - ANNET

 • Venneforeningen bør vurdere å skaffe seg domenet homborsundfyr.no i tillegg til .com. Nå er det fritt frem for hvemsomhelst å sikre seg det.
 • Begge domener kan peke til samme hjemmeside.
 • Gi venneforeningen eget område på hjemmesiden.
 • Utrede og anskaffe profileringsartikler; caps, kopper og t-skjorter for inntil kr. 5.000,-.